Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Voor Ludens gelden de voor de kinderopvang opgestelde algemene voorwaarden.

Per 1 januari 2019 gelden daarbij onze aanvullende leveringsvoorwaarden.

Vierogenprincipe

Naar aanleiding van de zogenoemde ‘Amsterdamse zedenzaak’ heeft een commissie onder leiding van Louise Gunning in opdracht van de minister onderzoek gedaan en een aantal aanbevelingen geformuleerd om misbruik in de kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen. Een van de aanbevelingen is het vierogenprincipe. Ludens heeft over de praktische invulling hiervan advies gevraagd aan de oudercommissies van de kinderdagverblijven. Lees de brochure over het vierogenprincipe >>>

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 treedt de nieuwe Meldcode Kindermishandeling in werking. Ludens heeft haar beleid hierop aangepast. Pedagogisch Medewerkers en Leidinggevenden van Ludens hebben de verantwoordelijkheid om signalen van kinderen op te vangen, serieus te nemen en te handelen conform de Meldcode Kindermishandeling wanneer een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Ludens heeft de wettelijke verplichting om u hierop te attenderen:

Richtlijnen sociale media

Ludens is zich ervan bewust dat veel van haar medewerkers actief zijn op sociale media. Daarom hebben we begin 2012 richtlijnen voor het gebruik hiervan, in relatie tot het werk bij Ludens, opgesteld. Met deze richtlijnen willen we medewerkers bewust maken van de risico’s.

Klachtenregeling

Ludens is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Voor klachten, zowel van ouders als van oudercommissies, is er een klachtenregeling opgesteld.

Jaarlijks maakt Ludens een klachtenjaarverslag. Voor het verslag van de vestiging van je kind kun je contact opnemen met de teamleider.