Home > Praktische info

Praktische info

Hieronder vind je praktische informatie zoals over vakanties en sluitingsdagen, vakantieopvang en onze OuderApp. We beantwoorden veelgestelde vragen hier.

 

 

Vakanties en sluitingsdagen 2023

In het overzicht VAKANTIES EN SLUITINGSDAGEN 2023 vind je de schoolvakanties Regio Midden Nederland en een overzicht van de feestdagen waarop we (eerder) gesloten zijn.

Ouderportaal MijnLudens en OuderApp

Als ouder blijf je graag op de hoogte van alle belevenissen van je kind tijdens een dag op de peuteropvang, kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Dat kan heel eenvoudig met ons Ouderportaal MijnLudens of de OuderApp van Konnect, zie OuderApp voor Android en de OuderApp voor Apple (beiden ook in Engels).

Via het Ouderportaal en de OuderApp:

  • communiceren de pedagogisch medewerkers met ouders;
  • plaatsen pedagogische medewerkers berichten en foto’s van leuke, grappige en bijzondere momenten;
  • worden huishoudelijke mededelingen gedaan, bijvoorbeeld over personele bezetting van de groepen, geplande uitstapjes en eventuele kinderziektes die heersen binnen de groep of locatie;
  • kun je extra opvang aanvragen;
  • kun je afwezigheid van je kind(eren) doorgeven.

Vakantieopvang

Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar bij onze BSO’s terecht voor vakantieopvang. De pedagogisch medewerkers vangen de kinderen op en zorgen samen voor een ontspannen en gezellige vakantiedag. Voor alle vakantiedagen wordt er op de locaties een vakantieprogramma samengesteld met een gevarieerd aanbod in sport, spel en creatieve activiteiten voor alle leeftijden. Ook voor kinderen die niet bij de BSO komen op schooldagen, en dus geen BSO contract hebben, is deze vakantieopvang mogelijk.

Voor vakantieopvang kun je KINDEROPVANGTOESLAG of een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Voor onze vakantieopvang gelden de AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN 2022 en 2023.

Tussenschoolse opvang

Na een ochtend vol gezelligheid en nieuwe ervaringen opdoen op school is het voor kinderen fijn als ze tussen de middag rustig kunnen lunchen en zich even kunnen ontspannen. Ludens coördineert zogenoemde tussenschoolse opvang (TSO) bij OBS De Klim in Lunetten en bij OBS De Koekoek in de Vogelenbuurt. De kinderen lunchen en spelen hier op hun eigen school.

Uw kind aanmelden voor de TSO kan heel eenvoudig door een email te sturen naar planningludens@kindencoludens.nl. Aanmelden kan voor vaste dagen of op flexibele basis, door gebruik te maken van een strippenkaart.

Meldcode kindermishandeling en vierogenprincipe

Bij Ludens bieden we kinderen een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals in de kinderopvang met wat ze kunnen doen bij elk vermoeden van een situatie die onveilig is. Alle medewerkers van Ludens hebben de verantwoordelijkheid om signalen van kinderen op te vangen, serieus te nemen en te handelen conform dit protocol. KLIK HIER OM DE MELDCODE IN TE ZIEN

Naar aanleiding van de ‘Amsterdamse zedenzaak’ heeft een commissie onder leiding van Louise Gunning in opdracht van de minister onderzoek gedaan en een aantal aanbevelingen geformuleerd om misbruik in de kinderopvang zoveel mogelijk te voorkomen. Een van de aanbevelingen is het vierogenprincipe. Ludens heeft over de praktische invulling hiervan advies gevraagd aan de oudercommissies van de kinderdagverblijven. LEES DE BROCHURE OVER HET VIEROGENPRINCIPE >

 

 

Richtlijnen social media

Social media is overal en speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Bij Ludens hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld om voor iedereen duidelijk te maken wat onze richtlijnen zijn voor veilig en verantwoord gebruik. KLIK HIER VOOR ONZE RICHTLIJNEN VOOR SOCIAL MEDIA GEBRUIK

Klachten

Ludens is aangesloten bij de GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG. Voor klachten, zowel van ouders als van oudercommissies, is er een KLACHTENREGELING. Jaarlijks maakt Ludens een klachtenjaarverslag. Voor het verslag van de vestiging van jouw kind kun je contact opnemen met de teamleider. Heb je een klacht en komt je er samen met de teamleider niet uit, dan is het mogelijk om door het invullen van onderstaand formulier een klachtenprocedure op te starten.

Een tip of wens om onze kinderopvang nog verder te verbeteren horen we graag. Dit kan door contact op te nemen via ons  CONTACTFORMULIER.