Home > Nieuws en activiteiten > Week tegen Kindermishandeling

pedagogiek-toegelicht

Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ingewikkeld en hardnekkig probleem. Ongeveer 3% van alle kinderen groeit op in onveilige gezinssituaties. Op de kinderopvang voelen we een grote verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Hieronder vertelt pedagoog Elise hoe we hieraan bijdragen.

Vanaf de eerste dag dat een kind bij ons op de opvang komt ontfermen de pedagogisch medewerkers zich over het kind. Ouders en kinderen hebben met hen het meeste contact. De pedagogisch professionals leren het kind goed kennen en zorgen ervoor dat een kind de juiste soort aandacht, spelletjes en begeleiding krijgt om veilig te ontwikkelen  Ook wordt opgeschreven hoe het met het kind gaat. De pedagogisch professional bespreekt dit met ouders. Dit kan tijdens het halen en brengen. Of tijdens een extra gesprek. Hoe het gaat met een kind wordt ook gedeeld en besproken met andere pedagogische professionals op de groep, de leidinggevende(n) en de coaches van de locatie.

Wanneer de pedagogisch professional zich zorgen maakt om één van de kinderen, dan worden deze zorgen uiteraard met de ouders en de intern direct betrokkenen gedeeld. Wanneer een pedagogisch professional denkt dat er sprake is van kindermishandeling, is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Onze pedagogisch professionals volgen het protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’. Dit protocol is opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties.

Wil je meer weten over hoe onze pedagogisch professionals handelen in dit soort situaties? Of wil je zorgen met ons delen? Spreek dan vooral je pedagogisch professional of clustermanager aan. In ons Algemeen Pedagogisch Beleidsplan en in het Pedagogisch Werkplan van je locatie kun je meer informatie lezen. Deze kun je vinden op de websitepagina van jouw locatie.

Gerelateerde artikelen